Bạn có biết công việc của Kế toán trưởng cụ thể ra sao?

23-06-23 minhtin

Kế toán trưởng là một chức vụ quan trọng trong mỗi tổ chức, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quản lý, tài chính, và chiến lược liên quan đến lĩnh vực kế toán. Những kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm, và nắm vững quy định pháp lý là những yếu tố quyết định cho sự thành công của kế toán trưởng trong công việc hàng ngày. Hãy cùng khám phá về công việc của kế toán trưởng trong bài viết dưới đây.

Kế toán trưởng giữ vai trò quan trọng tại mỗi đơn vị

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ phận kế toán của một tổ chức, doanh nghiệp, hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Với vai trò quản lý và chịu trách nhiệm cao, Kế toán trưởng đảm nhận nhiều nhiệm vụ chủ chốt liên quan đến lĩnh vực kế toán trong tổ chức.

Công việc của kế toán trưởng là gì?

Công việc của kế toán trưởng thường bao gồm:

Quản lý hoạt động kế toán:

Kế toán trưởng có trách nhiệm tổ chức, điều phối và giám sát các hoạt động kế toán của tổ chức, bao gồm quản lý và kiểm soát quy trình kế toán, xây dựng chính sách và thủ tục kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp lý và chuẩn mực kế toán.

Lập báo cáo tài chính:

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính của tổ chức, bao gồm báo cáo tài chính hàng quý, năm, và các báo cáo định kỳ khác. Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng để đánh giá tình hình tài chính của tổ chức và đưa ra quyết định kinh doanh.

Phân tích, dự báo, và quản lý nguồn lực tài chính:

Kế toán trưởng đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của tổ chức, đưa ra dự báo tài chính, và tham gia trong việc quản lý nguồn lực tài chính như nguồn vốn, nguồn lực đầu tư, và quản lý rủi ro tài chính.

Liên lạc với các bên liên quan:

Kế toán trưởng đại diện cho tổ chức liên lạc với các bên liên quan bao gồm các cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán viên, cổ đông, và đối tác kinh doanh khác, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán.

Lãnh đạo và quản lý nhân viên:

Kế toán trưởng giám sát và đào tạo nhân viên trong bộ phận kế toán, đồng thời đưa ra định hướng, lãnh đạo, và quản lý công việc để đạt được các mục tiêu đã đề ra.