Giáo dục đặc biệt

26-06-23 minhtin

Lớp Bồi dưỡng chuyên môn Nghiệp vụ Sư phạm Giáo dục đặc biệt với nội dung “Can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Đối tượng tham gia: Giáo viên các cấp học, sinh viên các ngành Giáo dục mầm non; Giáo dục đặc biệt; Công tác xã hội…

STT Nội dung Tiết
1 Can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
2 Trẻ rối loạn phổ tự kỉ 40
3 Trẻ khuyết tật trí tuệ 40
4 Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
5 Lập kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
6 Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
7 Phát triển nhận thức trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
8 Quản lý hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ tự kỉ 40
9 Thi cuối khóa